Az interneten keresztüli tanulás

Oktatás és tanulás interneten keresztül

Antónia Berecz In. Az Interneten keresztül nyújtható, tanulást és csoportmunkát támogató szolgáltatások köre és elemzése a testreszabás szemszögéből Dr. Az oktatás területén is hasonló fo- lyamat zajlott le, az es évek végén kifejlesztették az ún.

LCMS Learning Content Manage- ment System keretrendszereket, amelyek a megváltozott tanulási környezet hatékony támogatói lettek és biztosítják a testreszabás számos lehetőségének megvalósítását. A cikk oktatási és infor- matikai oldalról elemezi a testreszabást és lehetőségeit, az LCMS rendszer felhasználási feltételeit és szolgáltatásait. Előzmények A számítógépek oktatási célú felhasználásának kezdete az as évek végére tehető [10]. Az ezredfordulóra a felhasználás a teljes oktatási spektrumra kiterjedt gondoljunk a közel- múlt hazai fejlesztéseire: a Brunszvik Teréz program keretében nyarán hátrányos helyzetű óvoda ún.

Az es évek végére a lakossági számítógép ellátottsággal párhuzamosan az Internet hasz- nálata is dinamikusan terjedt. A világtendenciát követve, Magyarországon a es Hírköz- lési törvény a vonalkapcsolt távbeszélő szolgáltatást ún.

Az internet penetráció növekedése következtében az addig viszonylag egyszerű, önálló gépek- re készült és futó oktatóprogramokat felváltották a komplex, az Internet lehetőségeit kihaszná- ló, világ hálózatban működő fejlesztések.

Ne feledjük azonban, hogy bár a fenti tendenciák világméretűek, csak a világ fejlett részére korlátozódnak. Testreszabás Az informatikai eszközök térhódításával párhuzamosan a piaci folyamatok is megváltoztak. A különböző termékek és szolgáltatások megtervezésénél központi szerep jut az eltérő vevői igények figye- lembe vételének.

Ezen a területen több fogalom használata terjedt el. A két leggyakoribb a mass customization tömeges testreszabás és a personalization egyénivé formálás.

A tömeges testreszabás az egyedi vevői felhasználói igények kielégítését jelenti, a tömegtermelésre építve, a méretgaz- daságosság elvének alkalmazásával. Ez teszi lehetővé azt, hogy a vevő a speciálisan számára kifejlesztett, tervezett és előállított termékhez jusson, ezáltal növekszik a vevők elégedettsége és az eladások volumene. Negatívumai is vannak, amelyek legfőbb forrása a vevőre vonatko- zó személyes adatok gyűjtése a negatívumok elkerülésére a Personalization Consortium nemzetközi tanácsadó csoport dolgozott ki ajánlásokat.

Implicit adatok — pl. A két meghatározás utal a vásárlási folyamat két résztvevőjének, az eladó kínálatiilletve a vevő keresleti oldalról történő igényformálására. Az eladó általi testreszabásra az interneten keresztüli tanulás egyes internetes könyv áruházak gyakorlata, ahol a vevő múltbeli vásárlásainak figyelembevételé- vel állítják össze az újabb ajánlatokat, mindenkinek egy kicsit mást.

A vevő oldaláról történő testreszabás pedig lehet a megjelenési felület saját ízlésnek megfelelő beállítása pl.

Tanulósarok Oktató és Nyelvi Központ

Testreszabás az oktatásban A testreszabás természetesen az oktatásban is megvalósítható. Magyarországon annál inkább, hiszen több mint száz évig a porosz rendszerű oktatás volt domináns, amely mérsékelten tette csak lehetővé az egyének kibontakozását és az egyéni ütemben történő haladást.

  • A tanulmány az iskolai tudás és az Internet kapcsolatának történeti keretbe ágyazásával az iskolában elsajátítható tudás egy lehetséges értelmezésén keresztül tekinti át e tudás adaptivitása és az Internet használata közötti lehetséges összefüggést.
  • Szerkesztés Tanulás az interneten Napjainkban a régebben — sőt a nem is olyan rég — megszerzett tudás gyorsan elavul, e folyamat a digitális korban oly mértékben gyorsul, hogy mindenkinek folyamatosan tanulnia kell.
  • Képzési bináris opciók videó
  • Internet és keresetek

A testreszabás üzleti célja nyilvánvaló: a több potenciális beiratkozó igényeinek teljesítése, il- letve a résztvevők nagyobb megelégedettsége növeli az oktatási szolgáltatást nyújtó cég bevé- teleit az oktatással foglalkozó vállalkozások, az állami intézmények is részben az interneten keresztüli tanulás teljesen piaci körülmények között működnek.

Elsősorban a nem nappali képzési formájú felsőokta- tást esti, levelező, távoktatás és a tréningeket módosíthatjuk a testreszabás lehetőségeivel, mert itt a tanulók részben önállóan haladnak és ezek az igazán költségérzékeny kurzusok. A középfokú oktatás és a nappali képzési formájú felsőoktatás BA, BSc, MA, MSc szakok és a felsőfokú szakképzés jelentős kontakt óramennyiséget tartalmaz, itt az interneten keresztüli tanulás nagyobb szerep jut az oktatónak az ismeretátadásra, a testreszabásra kevesebb lehetőség adódik.

A testreszabás a megváltozott oktatói szerep miatt is előtérbe kerül: az átadandó tananyag álta- lában hatalmas mennyiségű és gyorsan változik, egy része évek alatt elévül gondoljunk csak az informatika 1—2 éves felezési idejéreúj ismereteket kell bevonni a tananyagba.

A kínálati testreszabás a különböző célcsoportok számára nyújtott, eltérően kialakított kurzu- sokat jelentheti.

Ekkor a tananyag tematikája egy közös alapra épül, de a célcsoport kívánal- maihoz lesz hozzáigazítva, pl. Itt korlátozások is léteznek, pl. A keresleti testreszabásnál pedig az eltérő tanulói igényeknek történő megfelelés történik lásd a 4. Számolni kell azzal, hogy az emberek nagy részének életpályája során mesterséget kell válta- nia, vagy teljesen új tudományágat kell megtanulnia élethivatásán belül.

Ez azt jelenti, hogy már a közeljövőben a jelenleginél sokkal több felnőtt korú vesz részt egyidejűleg, szervezett képzésben. Ezt a feladatot a hagyományos oktatási rendszerrel megoldani még gazdag orszá- gokban sem lehet. A távoktatás szükségszerűen találkozott a testreszabással. Az általa meghatározott bot pénzt keresni jellemzők közül 1: a saját tempóban haladás és 2: az előadások motivációs célja a kritikus információátadás helyett kevés előadás van és inkább összefoglaló jellegűekteljes összhangban áll a nyitott rendszerű képzések jellemzőivel.

A kétéves opció szerint az interneten keresztüli tanulás PSI-ben résztvevők többet tanulnak meg és tartósabban, mint hagyományos oktatás In.

A PSI viszont nem igazán alkalmazható akkor, ha a tantárgy tartalma túl gyorsan változik [8]. Pinokkió stratégia bináris opciókhoz perszonalizáció egyik lehetősége az eltérő, de kategorizálható tanulási módszerek ponto- sabban tanulási stratégiák és tanulási stílusok figyelembe vételével történő tananyagfejlesztés és kínálat. A dán Odense Technical College a hallgatókat megkülönbözteti tanulási stílusuk alapján.

A képzés megkezdése előtt minden hallgató kitölt egy tanulási stílus tesztet. Ezt kö- vetően az eredményt egy szakértő tanárral közösen megbeszélik és a hallgató speciális, az adott tanulási stílusra kifejlesztett tananyagot kap. A kategorizálás a Kolb féle tanulási stílus- fajták alapján történik, amely szerint négyféle stílus különíthető el: concrete, reflective, active és abstract.

A vizsgálati eredmények szerint így sikeresebb lett a hallgatók tanulása [32]. Ez- zel kapcsolatban a szakértők ellenvéleményt is megfogalmaztak. Eszerint annak a tanulónak, aki inkább kedveli az auditív ingerek révén történő tanulást, nyújtsunk lehetőséget arra, hogy hallás útján kapja az információk többségét, aki egyedül szeret tanulni, annak számára zömmel egyéni feladatokat adjunk. Ez az elképzelés azonban problémákat vet fel.

Ha a tanítási módszert úgy választjuk az interneten keresztüli tanulás, hogy megerősítse, és még kiélezettebbé tegye a tanulóknak már úgyis meglévő egyéni jellemzőit, akkor ezzel rö- vidtávon lehet, hogy kedvezünk számára, de hosszú távon nem.

A tanuló hosszú távú érdeke inkább azt kívánja, valódi kereskedők bináris opciók videón a tanítás a kevésbé fejlett területekre összpontosítson ….

az interneten keresztüli tanulás

A testreszabás lehetőségei 4. Az évismétlés bukás fogalma alapvetően megváltozott. Az egyes félévekre ún. Legjellemzőbb példája a nyelvoktatás egyes nyelviskolák ajánlatában szerepel. Így a laborgyakorlatok egy része megismételhető folytatható otthon. Megfelelő eszközök esetén interaktív módon be is lehet kapcsolódni virtuális osztály- terem.

Kliens oldalról internet kapcsolat és egy böngésző program szükséges, továbbá a prezentációs lapok megtekintéséhez PowerPoint vagy PowerPoint Viewer ingyenesa filmfelvétel megtekintéséhez RealPlayer ingyenes.

[TOP 10] SZERENCSÉS HAJLÉKTALAN ✔ AKI MEGNYERTE A LOTTÓT

A gyakorlatok lehetnek személyre szabottak, csoportmunkát igény- lők, kötelezően beküldendők. Az eredmények nyilvántartását is támogatják többé-kevésbé a keretrendszerek. A tananyagrészek végi tesztekkel ellenőrizhető a megszerzett tudás, amely ha nem tekinthető megfelelő szintűnek, visszairányítja a tanulót az aktuális rész ele- jére, de akár más tananyagba is, ha az interneten keresztüli tanulás azt indokolják. Ezen kívül lehetnek elle- nőrző ill. LCMS rendszerek A tanulást ill.

Ezzel a komponenssel kerülnek közvetlenül kapcsolatba a hallga- tók. A tananyag-szolgáltató és -fejlesztő keretrendszerek — miután megfelelő adatállományokkal feltöltésre kerülnek, testreszabásukat és felparaméterezésüket a megfelelő távoktatási mód- szertan és az adott oktatási intézmény jellemzői szerint elvégezték — egy egységes felhaszná- lói felületen összefogják az internetes oktatási szolgáltatásokat.

A felsoroltak között nincs fel- sőoktatásban sok országban közkedvelt két, ingyenes szoftverekkel üzemeltethető keretrend- szer, a Moodle és az ILIAS.

  • Írta Sándor Alexandra 0 Szeretnél följebb lépni a ranglétrán?
  • Segítség E-learning Az internet a gyors és naprakész információszerzés, a hatékony kapcsolatteremtés és a tartalmas szórakozás mellett a tanulásnak is kiváló közege.
  • Hogy sok pénzt videót
  • Ki milyen véleményeken keres pénzt

A keretrendszer kifejezetten felsőoktatási intézmények számára készült, de használják általános és középiskolák, illetve üzleti érdekeltségű cégek is.

Felhasz- nálói felületét 21 nyelvre fordították le, a magyar változatot a Gábor Dénes Főiskola további- akban GDF gondozza. Továbbfejlesztése folyamatos, jelenleg a legfrissebb a 3. Így megvalósítható egy tananyagmag és -egység elemek halmazának létrehozása, amelyet mindig megfelelően módosítva megvalósítható a testreszabott oktatási anyag. Jogosultságosztása szerepalapú, szoftverrendszere réteges felépítésű, objektumorientált szem- lélettel készül. A keretrendszer ingyenes és szabadon hozzáférhető, nyílt forráskódú open sourceaz üzemeltetéséhez szükséges környezet is kialakítható freeware szoftverekkel.

Az ILIAS rendszer és használata a Gábor Dénes Főiskolán A GDF től, működése kezdetétől, országos és külföldi hálózatban konzultációs közpon- tokban alkalmazza a tömeges főiskolai informatikus képzésben a hagyományos oktatási for- mákkal kiegészített nyitott rendszerű távoktatást. A Magyarországon elsőként megvalósí- tott főiskolai szintű távoktatás elveit és módszertanát ma már a gyakorlat is megerősítette.

Bebizonyosodott, hogy eredményes távoktatást tömegméretekben csak In. Erre is figyelemmel a GDF-en a táv- oktatás vegyes rendszerben blended learning történik, amely a különböző ismeretátadási formák didaktikailag ésszerű és megtervezett összehangolására irányul.

A GDF oktatási rend- szerének lényegi eleme a távoktatásra felkészített nyomtatott tananyag tankönyv, jegyzeta személyes konzultáció és a gyakorlat. Hallgatóink számára tanulmányaik végzéséhez felmenő rendszerben nyújtottunk kiegé- szítő lehetőséget. Mivel a szolgáltatások szervesen beépültek az oktatási folyamatba, változá- sokat hoztak és hoznak, amelyeket folyamatosan menedzselni kell. A Főiskolán megvalósí- tandó internetes távoktatás az interneten keresztüli tanulás és azok kapcsolatát az 2.

A tananyagok felvitelét is a csoporttagok végzik el, nem a vezetőtanárok menedzselik fizikailag a tárgyakat. A csoport létszáma fő, amelyből 2 fő távmunkás. A GDF ILIAS testreszabásának, az elvárásainknak megfelelő használatba vételnek fontos pillére az interneten keresztüli tanulás egy nagy megbízhatóságú, 24 órás szolgáltatást biztosító, hibatűrő üzemeltetési In.

Az interneten keresztüli tanulás ezt megvalósító az interneten keresztüli tanulás jelenlegi főbb jellemzőit az alábbiak- ban foglaltuk össze.

E-learning

Mentést naponta háromszor végzünk HP Ultrim szalagos egységgel. Az üzembiztonságot szolgálja egy APC szünetmentes táp, valamint a tűzfal. Kidolgoztuk az ILIAS magyar nyelvű verzióját és azt az új verziók megjelenésével folya- matosan karbantartjuk. A felhasználói képzés tananyagát egy e-learning keretrendszerben legcélszerűbben úgy lehet megvalósítani, ha erre a célra on-line tananyagot illetve segédleteket fogalomtárat, gyakorla- tokat, teszteket készítünk, és on-line kurzusként valósítjuk meg a képzést.

Tanulás az interneten

Mivel az oktatás hatékonysága e-learning környezetben is döntően a tanárokon múlik, motivá- lásuk és kiképzésük alapvető sikertényező. Ezért több száz tanárunk, valamint vezetőnk, okta- In. A konzultációs központvezetők és vidéki taná- rok a tanév eleji központvezetői illetve tanári értekezleteken kapnak kiképzést.

A hallgatók képzése számítógéptermi kontakt órákon történik, a budapesti és a vidéki konzultációs köz- pontokban. Az elkészített mintatananyagok segítségével a felhasználói kézikönyvek tanulmányozásával párhuzamosan a gyakorlatban is tesztelhető és kipróbálható a rendszer használata, alkalmazá- sa, az egyes on-line funkciók, valamint konkrét példák nézhetők meg.

az interneten keresztüli tanulás

A nem aktív már csak vizsgázó, esetleg végzett hallgatók folyamatosan kérik beléptetésüket. Főiskolai és konzultációs központvezetőink mellett a rendszerben teljessé vált vezetőtanáraink és konzultációs központbeli tanáraink, tutoraink és mentoraink adatival való feltöltés.

A vezetőtanár döntése szerint a fentiek még kiegészülhetnek nappali tagozatos prezentációval, multimédiás interaktív tananyaggal, animációval, fogalomtárral, kiegészítő elektronikus tan- anyagokkal fájlokminta diplomadolgozattal. Feltöltött fájlként sok tantárgynál van gyakorlat, példa.

Több tantárgynál van gyakorlatként kitéve a házi dolgozat. Az on-line típusú elemet tartalmazó tantárgyak általában többet tar- talmaznak az alább felsorolt típusú elemekből. Ezidáig elkészült: In. Emellett a hallgatónak a tananyag tartalmára vonatkozó tesztkérdéseket kell megválaszolnia, elektronikus gyakorló házi feladatokat kell bekülde- nie. Ezek a tantárgy tartalmának megértését mérik.

Bizonyítja a motivációd

A szaktanári kezelést kívánó ügyeket jelzik a tutoroknak. Felhasználói nyomkö- In. Aki ezt nem veszi igénybe, több tárgyból egyidejűleg, egy-egy kijelölt vizsganapon vizs- gázhat a vizsgaidőszakban. A mentori csoportok szakonként és konzultációs központokként fogják össze a BSc táv- és levelezőképzéses hallgatókat. A vidéki konzultációs központokból hallgatói létszám függvé- nyében több is tartozhat csoportba. Így jelenleg figyeljük, hogy a hallgató mikor ill.

A hallgató a saját aktivitását is több jellemző szerint tudja áttekinteni. A Főiskolán folyó többi képzésben, a felsőfokú szakképzésben és a szakmérnöki képzésben résztvevőnek is biztosítani kívánunk számos ILIAS szolgáltatást.

az interneten keresztüli tanulás

Természetesen folyamatosan aktualizáljuk tananyagainkat, valamint on- line elemekkel bővítjük őket. Az egyéni tanulási stratégiák érvényesítési lehetőségei a jelenlegi L C MS-ekben, ta- pasztalataink az internetes távoktatással és az ILIAS-szal Az L C MS-ek már ma is biztosítanak egy eszközkészletet, amely az egyéni tanulási igé- nyeknek megfelelő testreszabást segíti.

Ennek egyik területe a felhasználói környezet látvá- nyának megváltoztatása, amely magában foglalja az egyes elemek elérésének, továbbá a megjelenő elemeknek a meghatározását stb.

E-learning keretrendszerek és oktató szoftverek Az internetes, web alapú tanulás, és az e-learning fogalma Az e-learning rendszer magába foglalja az online képzést amely történhet szinkron vagy aszinkron formábana tudásmenedzsmentet és hozzá kapcsolódóan az elektronikus teljesítmény-támogató rendszereket EPSS Electronic Performance Support System.

Ezen kívül biztosítania kell az egyes funkciók komfortos használatát is. Mindezek a lehetőségek fokozzák a felhasználók komfortérzetét, de a tanulás hatékonysága érdemben nem nő.

A következőkben az internetes távoktatás legfontosabb tényezőit tekintjük át röviden. Az interaktivitást, a tanultak elmélyítését illetve alkalmazását teszik lehetővé egy távoktatási keretrendszerben például a gyakorlatok, tesztek önértékelő vagy ellenőrző a kibocsátó opciós fellebbezése, a játékot, fela- datmegoldást eredményező animációk, csoportos együttműködést kívánó feladatok.

A GDF ILIAS-ba egyre több animáció kerül be, amelyek például az elektronika, fizika, mikroszámítógépek témaköröknél segítik a hallgatókat a rendszerek működésének megértésé- ben. A rendszer be- építve aszinkron jellegű lehetőségeket biztosít: e-mail, fórum, nyilvános jegyzet.

A kommu- nikációban résztvevők száma szerint csoportosítva megkülönböztethetünk1:csoport, 1:objektum megtekintésére jogosultak relációkat. Példa relációra, hogy az aktív tutorálás keretében a tutor e-mail-ben válaszol egy hallgató szakmai kérdésére; 1:csoport relációra az aktív mentorálásban a mentor az interneten keresztüli tanulás küld a csoportnak emlékeztetve egy kötelező feladat beadási határidejére; 1:objektum megtekintésére jogosultak relációra, hogy egy hallgató pub- likus jegyzetben közzétesz egy tananyagrészhez kapcsolódó internetes forrást.

Tananyagszinten szabályozható, hogy nyilvános jegyzet készíthető-e a tananyaglapokhoz. A tananyagszerkesztők számára külön lehetőség, hogy munka közben az oldalakhoz jegyzetet fűzhetnek lásd 9. A chat-ek lehet- nek zártak vagy nyitottak, illetve chat-szoba nyitási jog is adható. Az oktatásban történő chat- használatra tesztet végeztünk ban, egy vizsgált másik keretrendszerben. Nem kifejezetten az oktatás támogatására, hanem a hallgatók közötti kommunikációs lehető- ségek bővítésére és a csoportképződés elősegítésére tervezzük a közeljövőben mégis chat üzembe állítását — egyenlőre kísérleti jelleggel.

az interneten keresztüli tanulás

A tananyag önálló feldolgozását segíti a nyomtatott távoktatásra felkészített tananyagoknál már létező tananyagrészek bevezetőjében megtalálható összefoglaló stb. Ha ezek alapján az bizonyosodik be, hogy a hallgató megfelelő szinten tudja a tananyagrészt, átugor- hatja a fejezetet. A fejezetek végén ellenőrző kérdéssorral, gyakorlatokkal illetve teszttel győ- ződhet meg arról a hallgató, hogy megfelelő szinten elsajátította-e a tananyagot.

Ha igen, rá- térhet a következő fejezet feldolgozására. Az ILIAS-ban a tananyag felbontható ilyen lépések- re a kurzus objektumban, s így egyfajta programozott tanulás valósítható meg. A hallgatói elégedettséget ill. A statisztikai eredményeket a kérdőív ki- töltése után a hallgatók is elérik.

Az adaptív L C MS megvalósításához szükséges kutatás-fejlesztés A hatékony tanulást támogató L C MS-ek legvalószínűbb útja az adaptív környezet nyújtásá- nak megvalósításához vezet a jövőben.

Lásd még