Elvárási lehetőség.

7 fontos elvárás, ha marketingesként dolgoznánk - videkunkjovoje.hu

Nóra Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében Az iskolai honlapok egyre fontosabb szerepet töltenek be az intézmények külvilággal folytatott kommunikációjában, ugyanakkor sajátos virtuális közösségi terekké is válnak. A szerzők az intézmények honlapjaiból vett minták alapján mutatják be, milyenek is valójában ma az iskolák honlapjai, és milyen lehetséges funkciókat tölthetnek be az iskolák életében.

Fürge Diák Iskolaszövetkezet

Részletesen kitérnek az iskolák által szerkesztett és működtetett honlapok tartalmi, formai, technikai követelményeire. Különösen érdekes a tanulmánynak az a része, amely a honlapok helyi fejlesztésű tananyagainak közreadásával foglalkozik, mintegy előrevetítve a tanítás-tanulás individualizálásának e médiumokban rejlő lehetőségeit. Az iskolai honlapokról a kezdetek óta élénk diskurzus folyik az érintettek körében, ami jól mutatja a téma fontosságát. Ezek lényegében a honlapnak szánt új funkciók betöltéséhez szükséges technikai és tartalmi megújulás általános igényét fejezik elvárási lehetőség, ami jogos elvárás lehet.

gyorsan 50 online

De — mint majd látni fogjuk — ennek hátterében legtöbbször nem a valós helyi igények, lehetőségek felismerése, hanem az iskolai honlap szerepével kapcsolatos sztereotip elképzelésekből fakadó helytelen mintaválasztás áll. Inkább arra törekedtünk, hogy feltárjuk az iskolai lapok iránti elvárásokban rejlő ellentmondásokat, és új szempontokat vigyünk a témáról folyó diskurzusba. Az alábbiakban először áttekintjük az iskolai elvárási lehetőség iránti elvárásokat, különös tekintettel az ellentmondások és hiányosságok feltárására.

Ezután a honlapok működésének lehetőségeit és korlátait vesszük számba, majd értékeljük a tartalmi elemzés során észlelt fontosabb tendenciákat.

Végül a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhány, általunk jónak ítélt honlapszerkesztési gyakorlatot, koncepciót. Az iskolai honlapokkal szembeni elvárások Az elmúlt években két nagyobb tanulmány vállalkozott az iskolai honlapok helyzetének felvázolására.

Az Informatika—Számítástechnika Tanárok Egyesülete és az Országos Közoktatási Intézet elemzése Kőrösné őszén, az első nagy honlapkészítési hullám idején jelent meg. Megjegyzendő — és egyúttal jellemző a webes műfaj gyors változására —, hogy a tanulmány szempontrendszere öt-hat év elteltével már több ponton is elavultnak mondható.

csatornák és trendvonalak

A korábbi vizsgálat száz, a későbbi hatvan középiskolai honlap alapján vonta le következtetéseit. Az általános iskolák internetes jelenlétét egyikük sem vizsgálta. Bár nem szolgáltat reprezentatív mintát, de elvárási lehetőség különösen az elvárások számbavételekor — segítségünkre voltak azok a beszélgetések, amelyeket intézményvezetőkkel, szülőkkel, tanárokkal és diákokkal folytattunk a témáról. A beszélgetések kivétel nélkül ben történtek. A fent említett vizsgálatokban és a témáról szóló közbeszédben megfogalmazódó elvárások röviden a következő címszavakban foglalhatók össze: a honlap minél szélesebb körben informáljon, mutasson vonzó képet elvárási lehetőség iskoláról a külvilág felé, legyen naprakész, tartalmazzon igényes, tanulást segítő, illetve szakmai anyagokat, legyen interaktív, legyen esztétikus és áttekinthető.

A lista mindkét tanulmányban kiegészül azzal az igénnyel, hogy az iskola külső kapcsolatai  hazai és külföldi testvériskolák is jelenjenek elvárási lehetőség, noha ezt csak röviden tárgyalják.

opció, amikor megjelent

Mindezek mellett álljon itt két gyakran hangoztatott sztereotípia kettő a sok közülamelyek nemegyszer kerülnek párba az említett elvárásokkal: Honlapot készíteni, szerkeszteni egyszerű. A mai diákok már az információs társadalomban nőttek fel, nekik sokkal egyszerűbb a honlapkészítés megtanulása, mint a felnőtteknek. Bár kételkedhetünk abban, hogy mindez egyszerre megvalósítható volna sőt a fentiek láttán talán az a benyomásunk is támadhat, hogy iskolai honlapot készíteni nemhogy nem könnyű, de egyenesen heroikus vállalkozása felsorolt igények első látásra jogosnak tűnnek.

A feladat azonban nem lehetetlen — szerencsére a ma használatos eszközök és platformok már számos olyan beépített funkcióval rendelkeznek, melyek megkönnyíthetik a belső kommunikáció mérhetővé tételét. Belső kommunikáció számokban A legkézenfekvőbb mérhető elem a kiküldött e-mailek megnyitási, illetve kattintási aránya, ami többé-kevésbé jó képet adhat egy-egy kampány hatékonyságáról és úgy általánosságban az adott vállalati kultúra működéséről. Egy-egy e-mail statisztikáinál azonban sokkal érdekesebb azt elvárási lehetőség, hogyan alakul például hónapról hónapra vagy akár évről évre  a megnyitási arány, mely e-mailek produkálnak kiugró értékeket, és melyek azok, melyek kitartóan az elvárások alatt teljesítenek — értelemszerűen utóbbiakat célszerű alaposan átfaragni. Ahhoz, hogy ezek könnyen követhetőek legyenek, célszerű valamilyen — az Outlooknál nagyobb tudású — levelező platform mellett elkötelezni magunkat. A MailChimp vagy például a Maileon nem csak külső hírlevelekre, hanem belső e-mailekre is nagyszerűen tud működni, a rendszerek pedig automatikusan trackelnek minden kattintást és aktivitást, ami a kiküldött levelekben történik — neked már csak annyi a dolgod, hogy kiszűrd ebből a lényeget, és a kapott adathalmazból valamilyen konkrét mondanivalót kerekíts ki.

Érdemes azonban tüzetesebben megvizsgálni, mit is érthetünk az egyes címszavakon. Minél szélesebb körben informáljon Itt egy nehezen körvonalazható elvárástömeggel van dolgunk, amelyben a következő elemek hangsúlyosak: szerepeljen a honlapon az iskola megközelíthetősége, elérhetőségei; a tanárok és a diákok osztályok névsora lehetőleg valamilyen logikai csoportosításban; a tanárok beosztása, szakterülete, honlapja, a velük való kapcsolattartás.

Jelenjen meg a diákok osztályok elérhetősége, honlapja; az öregdiákok, egykori tanárok listája a teljesség igényével; tartalmazza az iskola történetét; az iskola elvárási lehetőség profilját, pedagógiai programját; tájékoztasson a tanév fontos eseményeiről, tennivalóiról az órarendektől egészen az ebédfizetés időpontjáig és a fontosabb történésekről; közöljön részletes információkat a tanári munkaközösségek, diákszervezetek munkájáról, tevékenységéről, eredményeiről stb.

Mutasson vonzó képet az iskoláról a külvilág felé Itt jellemzően egyfajta hozzáállásról van szó.

kereskedési jelek besorolása

A szempont fontosságát jelzi, hogy a beszélgetések során nemcsak a tanárok és intézményvezetőkhanem a gyerekek és a szülők is ezt tartották elvárási lehetőség honlap elsődleges feladatának. Természetesen ennek a célnak a szolgálatába lehet állítani a felsorolt összes elvárást, de speciálisan idesorolhatók a következők: a honlapon szerepeljen a pedagógiai program leegyszerűsített, emészthető és lehetőleg minél rövidebb változata; tartalmazza az iskola versenyeredményeit, felvételi statisztikáit; legyenek elérhetők a hozzájárulás a bitcoinokhoz az feltételei, az előzetes tájékozódás lehetőségei például a nyílt napok időpontjai.

Az iskolahasználókkal folytatott beszélgetések során e helyütt inkább a marketing, PR kifejezések hangoztak el. Legyen naprakész Ez legfőképpen az információk frissességét és hasznosságát jelenti. A tanulmányok joggal arra helyezik a hangsúlyt, hogy a lapon ne szerepeljenek elavult, érdektelen információk. Váljék közösségalkotó és -alakító tényezővé Ez a szempont két eltérő, de egymást nem kizáró felfogást elvárási lehetőség. Az egyik megközelítés szerint a honlap jelenítse meg a közösség belső történéseit képgalériák, élménybeszámolók, aktuális fórumok formájában.

A másik felfogás ennél aktívabb, építő funkciót szán a honlapnak, jelesül az iskola és a szülők, a tanárok és a diákok kommunikációját javító, sőt a személyes kommunikációt olykor helyettesítő színteret. Tartalmazzon igényes, tanulást segítő, elvárási lehetőség szakmai anyagokat Ez a műhelyszemléletű elvárás már a es ISZE—OKI-tanulmányban is nagy hangsúllyal szerepelt.

Jellemzően azt jelenti, hogy a tanárok a napi tevékenységet segítő teszteket, segédanyagokat tesznek közzé, továbbá itt publikálják saját tudományos munkásságuk dokumentumait. Az elvárás minimális formában a korábbi elvárási lehetőség felvételi vagy érettségi dolgozatainak, versenyfeladatainak a közlését szorgalmazza.

olimp bináris opció

Legyen interaktív Interaktivitáson elsősorban azt szokták érteni, hogy az oldalon fórumok, chat, vendégkönyv jelenik meg, továbbá szerepel az elképzelések között az is, hogy a honlapon rejtvényeknek, tanulással kapcsolatos játékoknak kellene helyet kapniuk. Meg kell jegyezni, hogy Lengyel Rózsa tanulmánya kevésbé emelte ki az interaktivitás szerepét. Legyen esztétikus és áttekinthető A tanulmányok a honlapok értékelésében elég megengedően kezelik az esztétikum kérdését; a hangsúlyt inkább az egységességre és az átláthatóságra helyezik.

7 elvárás, ha a kereskedelemben dolgoznánk - videkunkjovoje.hu

A beszélgetések során feltűnt, hogy leginkább az intézményvezetők tartják kiemelkedően fontosnak az esztétikumot — elsődlegesen a marketing szempontjából. Az esztétikai elvárás azonban igazi ingovány, hiszen sem az ISZE—OKI-tanulmány, sem a beszélgetések nem nyújtanak támpontot azzal kapcsolatban, hogy mi nevezhető esztétikusnak ebben a tekintetben talán még mindig új műfajnak számít a világháló.

Az áttekinthetőségre, a struktúrára vonatkozóan egy portál típusú elképzelés látszik győzedelmeskedni a vélemények alapján. Hiányosságok és ellentmondások A fenti elvárások, bár külön-külön általában ésszerűnek mondhatók, nem kevés ellentmondást hordoznak magukban.

A listának szemmel látható hiányosságai is vannak, amelyek talán abból erednek, hogy az internet szerepéről és használatáról általánossá vált — ma már konzervatívnak nevezhető — kép valamikor — táján rögzült, így a web későbbi igen jelentős fejleményei nem épültek be a közgondolkodásba.

Jellemző, hogy az érintettek hol túlbecsülik, hol alábecsülik az internet lehetőségeit. Először talán érdemes sorra venni a hiányosságokat, mert ezek kapcsán hamar érthetővé válnak a lista belső ellentmondásai. Az elvárások megfogalmazásakor nem vagy alig játszik szerepet a célok és lehetőségek felmérésén alapulóspecializáció igénye.

energia diéták hogyan lehet pénzt keresni

Az alapvető eszménykép a portál, tehát olyan oldal, amely minél szélesebb körben minél több csoport igényeit szolgálja ki. Ez inkább a kilencvenes évek végére jellemző elképzelés: az elmúlt években az internetes elvárási lehetőség nemkülönben az üzleti szféra felmérte, hogy a portálépítés komoly erőforrásokat igényel, és nem feltétlenül hozza meg a várt eredményt.

A másik szembetűnő hiányosság a hálózati gondolkodás majdnem teljes hiánya. Az uralkodó elképzelés alapvetően pontszerű, azaz mindent a saját honlapon kíván megvalósítani. Hálózatot többnyire csak valamiféle intézményileg is létező kapcsolatra partneriskolák, nemzetközi kapcsolatok alapozva képes elképzelni; a hálózati terjeszkedést pedig csak a diákok vagy osztályok és a tanárok egyéni honlapjain keresztül látja megvalósíthatónak.

Nem szeretnénk lebecsülni az egyéni honlapok jelentőségét, de látni kell, hogy az iskola polgáraitól itt ugyanazt az erőfeszítést várja el kicsiben, amelyet maga is csak jól-rosszul képes teljesíteni.

Az elgondolások nem vesznek tudomást azokról a mindenki számára elérhető, ingyenes és legtöbbször az iskolák számára elképzelhetetlenül magas technikai színvonalú szolgáltatásokról blogok, közösségi portálok, online könyvjelzőgyűjtemények, wikik, a tartalom elvárási lehetőség alapuló más szolgáltatások[3]  amelyekkel ki lehetne váltani az egyénileg nehezen megvalósítható megoldásokat — ráadásul úgy, hogy ez visszacsatolódna az iskolai honlapra, növelve annak ismertségét.

Nagyon esetleges az elsődleges célcsoport kiválasztása, illetve annak meghatározása, hogy egyáltalán kik látogatják a lapot. Pedig ennek alapján lehetne elvárási lehetőség, hogy egy-egy szolgáltatás megvalósítása mennyire célszerű, illetve gazdaságos. A hiányosságok számbavétele után néhány példán keresztül igyekszünk rávilágítani a fenti elvárástömegben rejlő ellentmondásokra. Soroljuk fel a diákokat, tanárokat, öregdiákokat, volt oktatókat  minél több vonatkozó egyéb adattal, fényképpel stb.

Kapcsolódó témák

Az e-mail címek közlése adatvédelmi szempontból nem feltétlenül szerencsés, mert könnyen spam, direktmarketing-célponttá teheti az illető postaládáját; fényképek közlése pedig csak személyes beleegyezéssel történhet már ha elektronikusan rendelkezésre áll megfelelő minőségű fénykép. Még ha mindez rendelkezésre áll is, korántsem biztos, hogy megéri a fáradságot: a lista ugyanis nem a leghálásabb műfaj, fogyasztható esztétikai megjelenítéséhez kevés a mégoly gondosan összegyűjtött tartalom.

  1. Önnek ajánljuk!
  2. Стены были покрыты мельчайшей мозаикой из белых и черных квадратиков без соблюдения какой-либо закономерности.

Erősen kétséges tehát, hogy a komoly erőfeszítések ellenére sikerül a látogató számára valóban átlátható, szép oldalt létrehozni.

Az órarendek legfeljebb csak az arra jogosultak számára elérhető oldalakon közölhetők. A jelszavas rendszer megalkotása természetesen technikai kihívás is. Működni csak több feltétel együttes megléte esetén fog. Fontos tudni, hogy a közösségi szolgáltatások, bármennyire lanyha felhasználói aktivitás jellemezze is működésüket, gondos felügyeletet igényelnek. Ennek hiányában ugyanis könnyen károssá válhatnak az iskola számára.

Kapcsolódó bejegyzés

Ez a jövőben sem fog lényegesen változni, hiszen a tanárképzésnek még ma sem része. Más autót vezetni, és megint más autót gyártani. A televényszerű nagy közösségi oldalak sokszor átláthatatlanok a külső szemlélő számára; az ott sorakozó információk jó része fölöslegesnek, érthetetlennek tűnhet.

Ezzel szemben elképzelhető, hogy egy elsősorban PR-szempontokat előtérbe helyező oldalt a diákok nem igazán éreznének magukénak. A vevőközpontúság sokszor olyan kompromisszumokra kényszeríti a készítőket, amelyek végül nem válnak a lap hasznára. Bár nem vizsgáltuk az esztétikum, a strukturáltság és a naprakészség problémáit, így is látható, hogy egy elváráslista alapján pontozva a honlapokat egyáltalán nem biztos, hogy reális képet kapunk állapotukról, erősségeikről és hiányosságaikról.

Mint arra a bevezetőben már utaltunk, meggyőződésünk, hogy nem szabad professzionális elvárásokat támasztanunk: az iskolai honlapok készítését ma többnyire a lelkesedés vagy — rosszabb esetben — a kényszer hajtja, és sokkal kevésbé egy szakmainak mondható elképzelés.

Mint ahogy ezt a későbbiekben látni fogjuk, akad példa a tudatosan tervezett, a célok szelektálásával, az eszközök jó megválasztásával készült oldalra is. Az iskolai honlapok működésének lehetőségei és korlátai A következőkben az iskolák internetes jelenlétének technikai és elvárási lehetőség feltételeit vesszük sorra, továbbá megvizsgáljuk, milyen — részben külső — feltételeken múlik, hogy az intézmények által előállított tartalom eljusson a elvárási lehetőség. Az iskolák természetesen maguk is szélesíthetik a lehetőségeket, de ez mind szakmailag, mind elvárási lehetőség többleterőforrásokat igényel.

Az iskolák döntő része a Közháló-Sulinet hálózatán éri el az internetet, [4]  ami általában széles sávú ADSL-elérést jelent. Ez komoly minőségi javulás, hiszen másfél-két évvel korábban az intézmények többsége még a jóval lomhább, ugyanakkor költségesebb ISDN-nel kapcsolódott az internetre. Az ADSL-technológia aszinkrón módon a letöltés sávszélességét a feltöltési elvárási lehetőség rovására növeli. Az iskolák internethasználata szempontjából az előbbi, az iskolai honlapok külső elérhetőségének minősége szempontjából az utóbbi paraméter a fontosabb.

Az iskolai honlapok néha elviselhetetlen lassúsága miatt tehát többnyire az alkalmazott és adott technológia szűk keresztmetszete okolható.

  • Önnek ajánljuk!
  • Jelek a turbo opciókkal való kereskedéshez
  • Jelekkel ellátott opciók
  • Mi a különbség az Aurora műkereskedelmi platform között
  • Az iskolai honlapokról az elvárások és lehetőségek tükrében | Pedagógiai Folyóiratok
  • Video képzési jövedelem internet
  • Passzív jövedelem

Ezt a problémát a Közháló-Sulinet tervezői is látták előre, ezért lehetőséget nyújtanak az iskoláknak arra, hogy a Sulinet elvárási lehetőség szerverén helyezzék el www. A dolog szépséghibája, hogy az adatbázis-elérés [6]  nem megoldott; emiatt viszonylag kevés iskola él a lehetőséggel, és sok nagyobb igényű vállalkozás választja a saját szerver és ezzel a szűkebb keresztmetszet használatát.

További cikkek az álláskeresésről

Néhány iskola külső szolgáltatótól vásárol internetelérést jellemzően azok, amelyek nem várták ki a Sulinetet, illetve kevesellték annak lehetőségeit vagy tárhelyszolgáltatást. Az ingyenes tárhelyek használata elenyésző, inkább a nem hivatalos iskolai honlapokra jellemző. Néhány szerencsés középiskola közvetlenül a Hungarnethez [7]  kapcsolódik. A hardverek rövid életciklusa miatt nehéz megítélni az iskolák számítógép-ellátottságának minőségét.

Lásd még