A valós lehetőségek módszere

Didaktika: Illusztrációk és egyéb

Didaktika: Illusztrációk és egyéb

A pedagógiai, pszichológiai módszerek alkalmazásának módszertani sajátosságai és a tanulók viselkedésének értékelési szempontjai A fejezet célja Bemutatni a hallgatók számára a pszichológiai ismeretek alkalmazásának lehetőségeit. A hallgató képes legyen megérteni a tanulók komplex megismerésének jelentőségét a pedagógiai folyamatban.

A tanulók személyiségének megismerése elengedhetetlen feltétele a tanulók nevelésének, a számukra ideális nevelési módok, eszközök kiválasztásának. A pedagógusok a nevelési folyamat során folyamatosan képet alkotnak a tanulókról, azonban adódhatnak olyan helyzetek pl. A tananyagban ajánlott kérdőívek, tesztek használata pszichológusi képzettséget nem igényel, a pedagógusok által is alkalmazhatók.

  • Oktatási módszerek | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
  • Opció és megbízás
  • A módszer alkalmazására csak bizonyos tárgyaknál és csak a felsőbb osztályokban kerülhet sor.

A megfelelő képzési, nevelési cél megvalósításához a tanulók komplex megismerése szükséges, ami nem nélkülözheti sem képességük, sem személyiségük sajátosságainak feltérképezését.

A tanulók fejlesztéséhez információkat gyűjthetünk a gyermek kognitív képességeiről gondolkodás, kreativitás, memória- figyelmi funkciókde tájékozódhatunk motivációs sajátosságairól, tanulási szokásairól, érdeklődési köréről, pályaelképzeléseiről, jövőorientációjáról. Az iskolai teljesítményt a tanulók érzelmi állapota is jelentősen befolyásolja, így fontos lehet megismernünk, hogy a teljesítményhelyzeteket, vizsgahelyzeteket hogyan éli meg.

Fontos látnunk a diákok iskolai közösségben elfoglalt pozícióját, társas kapcsolatait, iskolai kötődését. Adott esetben — kellő etikai megfontolások mellett érdemes képet kapnunk családi körülményeiről, szociális helyzetéről, szülei nevelési szokásai helyett.

4. Oktatási módszerek és oktatásszervezési módok fejezet

Ha a pedagógus bármelyik terület irányában tájékozódni akar, Kiss István és Balogh László ehhez az alábbi 6 lépést javasolja: problémafelvetés tájékozódás ami jelentheti a korábbi pszichológiai, pedagógiai ismeretek felelevenítését is!

A pedagógusok, különös tekintettel az osztályfőnök feladataira a tanulók segítéséhez nem nélkülözhetik a tanulók minél szélesebb, akár az iskolán kívüli életéről szóló információkat.

Oktatási módszerek és oktatásszervezési módok fejezet Dr. Tigyiné Dr. Pusztafalvi Henriette 4. A módszer fogalmát először Johannes Amos Comenius használta a

Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a diákokról való tájékozódás előtt, különösen, ha az érinti a tanulók családi, iskolán kívüli életét, fontos a szülők tájékoztatása és azok beleegyezése. A diákokról szerzett információk kezelése bizalmas, csak az adatvédelmi előírásoknak megfelelően történhet! A pedagógusnak képesnek kell lennie a kapott adatokat a pedagógiai folyamatra vonatkoztatni.

A tanulók megismeréséhez a következő módszerek nyújthatnak segítséget: megfigyelés; kérdőívek, attitűdskálák; a diákok önmagukról és teljesítményükről adott értékelése; interjú, exploráció, fejlődéstörténet megismerése; a valós lehetőségek módszere kapcsolatrendszer feltérképezése Kiss és Balogh, Az eredmények értelmezésénél lehetőségünk van a tanuló korosztályához viszonyítani.

Az átlagtól való eltérések hívhatják fel figyelmünket a tanuló személyiségének vagy képességeinek erősségeire vagy fejlesztendő területeire.

a valós lehetőségek módszere opciós kereskedési platform

A módszer által a diákok személyiségfejlődésükhöz szükséges önreflexiós képességét is fejleszteni tudjuk. A félig strukturált interjúban a témák és a kérdéskörök kötöttek, a strukturált interjúban előre meghatározott az irányvonal, a kérdések sorrendje. Az exploráció során a diák életkörülményeinek, társas kapcsolatainak megismerése történik, míg a fejlődéstörténet a teljes előzetes fejlődési folyamat részletes feltárását jelenti Kiss és Balogh, Erre a célra alkalmas a szociometria módszere, mely a tananyagban bővebben is ismertetésre kerül.

  1. A visszacsatolás, a tanulók tevékenységének értékelése A visszacsatolás a tanítási-tanulási folyamatnak pszichológiai kutatások által igazolt, szinte minden oktatási módszerben megjelenő eljárása.

A felsorolt eszközök adott esetben egymással kombinálhatók, a külön-külön szerzett információk jól kiegészíthetik, erősíthetik egymást, vagy ellentmondást tapasztalva újabb kérdésekre világíthatnak rá. A gyermekek teljesítményének, viselkedésének értékelése A tanuló iskolai teljesítményét kognitív képességei és megfelelő szintű adaptációs képességei biztosítják.

A tanulási folyamat nyomon követése és az értékelés

Adaptációs képességek alatt a gyermek önállóságát, figyelmi funkcióinak érettségét, munkaszervezését, együttműködési készségeit, teljesítménymotivációját értjük, mely képességek adottságainak manifesztálását teszik lehetővé. A gyermek képességeinek alakulását öröklött és külső, környezeti tényezők egyaránt befolyásolhatják.

Környezeti tényezők alatt a legjelentősebbek a családi hatások, a másodlagos szocializációs hatások iskola, barátok, kortársak és az életmód, életstílus hatása Felleginé, Az öröklött tényezők a környezeti hatásokkal kölcsönhatásban határozzák meg gyermekek fejlődésének alakulását. A környezeti hatások ilyen módon segíthetik, de akadályozhatják is az öröklött adottságok kibontakozását.

A tanulási folyamat nyomon követése és az értékelés Javasoljuk az iskoláknak, hogy motiválják a tanulókat rendszeres beszámoltatással — és főleg az önértékelés, önellenőrzés érdekében — online feladatokkal. Emellett természetesen a tanulási folyamat nyomon követésére számos lehetőség áll rendelkezésre, amelyek széleskörű alkalmazása és értékelése egyaránt fontos.

A gyermekek adottságainak és környezeti körülményeinek hatására a gyermekek fejlődésmenete nagyon különböző lehet, az egyes funkciók érése, készségek kialakulása bár jellemzően köthető egy adott életkori időszakhoz, mégis nagy eltérőséget mutathat. Az iskolakészültség elérése például egyes gyerekek esetében akár egy év korkülönbséget is mutathat, így az első osztályban nem ritkán együtt ülhetnek a 6.

a valós lehetőségek módszere quanto opció

A fejlődési normák széles határok között mozoghatnak, ugyanakkor mégis figyelmeztető jel lehet, ha egy fejlődési szakasz túlságosan megnyúlik, vagy másképpen zajlik le, mint a gyermek kortársainak többségénél Vajda, A különböző funkciók eltérő színvonala okozhat a gyermek iskolai alkalmazkodásában nehézségeket, melyeknek egy része a pedagógiai folyamatban jól kezelhető, míg más már komoly problémát eredményezhet.

A probléma definiálása ugyanakkor nagyon szubjektív, megítélése nagyban függ a közösségi normáktól, az iskola kultúrájától, a pedagógus személyiségétől, felkészültségétől.

A visszacsatolás, a tanulók tevékenységének értékelése A visszacsatolás a tanítási-tanulási folyamatnak pszichológiai kutatások által igazolt, szinte minden oktatási módszerben megjelenő eljárása. Visszacsatolásra mind a pedagógusnak, mind pedig a tanulónak szüksége van. Az alábbiakban a tanulók számára nyújtandó visszacsatolás formáit vizsgáljuk. A visszacsatolásnak, értékelésnek eltérő formáit célszerű alkalmaznunk, attól függően, hogy helyes, részben helyes vagy helytelen tanulói választ követően, esetleg a tanulói válasz hiányában jelennek meg. Helyes tanulói választ követően, ha a tanuló számára világos válaszának pozitív tartalmi elemei, elegendő lehet egy-egy dicsérő, elismerő szó, sőt esetenként egy mosoly, bólintás, gesztus is megfelelő visszacsatolásként szolgál.

Pedagógiai értelmezésben az átlagtól eltérő viselkedés a problémás viselkedés Felleginé, Zsidi ; idézi Felleginé, meghatározása szerint a probléma egy adott szociális közegben és életkorban elfogadott magatartástól való eltérés. A gyermek viselkedésének megítélésében tehát figyelembe kell vennünk, mind a fejlődési, mind a közösség - beleértve a család által szabott normákat is. Ideális esetben a gyermek képes az életkorához illeszkedő elvárásokkal megküzdeni.

DIDAKTIKA | Digitális Tankönyvtár

Felleginé ; Az elvárásokkal való sikertelen megküzdés valamilyen tünetben fog megnyilvánulni. A a valós lehetőségek módszere megnyilvánulhatnak teljesítményelmaradásban, magatartási problémában pl. A tünetek maguk is mutatnak életkori jellegzetességeket.

A tananyagban a serdülőkor jellegzetes tüneteivel külön is foglalkozunk. Zászlók az opciókban viselkedés megítélésében fontos kritérium a zavaró magatartás tartóssága.

Döme Gábor - Vadvízi kalandok 29. rész - Ebro Method

Egy megváltozott élethelyzet eredményezhet átmeneti alkalmazkodási nehézséget, de a hónapokon keresztül tapasztalható viselkedés rendezésében már szükségszerű szakember bevonása. A gyermek viselkedésének megítélése nagy körültekintést, a körülmények, a gyermek adottságainak alapos értékelését igényli. A gyermekkel közvetlenül a pedagógus találkozik, ezért a felismerés, a jelzés a pedagógus felelőssége.

A tanulók teljesítményének értékelésében ugyanakkor a pedagógusok segítségére lehetnek az iskolában dolgozó fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus kollégák, szerencsés esetben elérhető iskolapszichológus is. A gyermek viselkedésének értelmezésében a pszichológia tudományának ismereteivel és tapasztalataival differenciálhatja a pedagógus meglátásait.

Oktatási módszerek

Az iskolapszichológus segítséget adhat a tanulási nehézségek, beilleszkedési problémák megelőzésében, korai jelzésében. Részt vehet a tehetséggondozás, a pályaorientáció feladataiban, segíthet az osztályközösség építésében, az osztályfőnök munkájának segítésében.

A tanulók számára egyéni és csoportos tanácsadást vagy készségfejlesztő tréningeket tarthat. A pedagógusok munkáját óralátogatásokkal, hospitálással, a valós lehetőségek módszere segíti. Egy adott probléma esetén a pedagógus és a pszichológus együttesen dolgozhatnak ki stratégiát a gyermek iskolai nevelésében, melybe adott esetben a gyermekért minden felelős felnőtt: a szülők és a gyermeket tanító pedagógusok bevonása egyaránt szükséges lehet.

Ha az iskolai kereteken túlmutat a problémakezelés lehetősége, más segítő intézmények pedagógiai szakszolgálatok, gyermekjóléti intézmények közreműködése válhat szükségessé.

a valós lehetőségek módszere mit tehet, hogy valóban pénzt keressen

Lásd még