A szakmai résztvevő pénzügyi függetlenségének együtthatója

EKB Konvergenciajelentés, június

A közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók felsorolása 6.

A legutóbbi minőségellenőrzés 7. A Molnár és Bányai Könyvvizsgáló Kft. Vezetőségének nyilatkozata a minőségellenőrzések hatékonyságáról és a függetlenségtől Mellékletek 1. A Molnár és Bányai cégcsoport tagvállalatai 1. Rövid cégismertető 1. Helyi elérhetőségeink és nemzetközi kapcsolataink ügyfélközpontú szolgáltatást és a gyors megoldásokat biztosítanak.

Szakmai ismereteink és ágazati tapasztalataink révén az igényeknek megfelelő és testreszabott szolgáltatáscsomagokat állítunk össze. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy nemzetközi háttérrel rendelkező ügyfeleink számára az akár határokon átívelő számviteli, adózási és jogi kérdéseket hatékonyan oldjuk meg.

a szakmai résztvevő pénzügyi függetlenségének együtthatója

Munkatársaink szakismerete és tapasztalata lehetővé teszi, hogy összetett szakmai kérdéseket, illetve speciális szakismeretet kívánó problémákat is kezeljünk. Szolgáltatásaink személyes jellegét rendkívül fontosnak tartjuk, az ügyfeleinkkel való a szakmai résztvevő pénzügyi függetlenségének együtthatója kapcsolat és munkatársaink elkötelezettsége elsődleges érték számunkra. Szakembereink folyamatos képzésének és az informatikai rendszereink állandó fejlesztésének köszönhetően garantáljuk a szolgáltatásaink magas színvonalát és megbízhatóságát.

Átláthatósági jelentés | Molnár & Bányai

Folyamatosan törekszünk szolgáltatásaink minőségét és hatékonyságát növelni fejlett technológiák alkalmazásával, és a folyamatok egyre nagyom mértékű automatizálásával, egyúttal elősegítve a megítélést igénylő, az ügyfelek számára többletértéket teremtő területek fejlődését.

Ez a stratégia rögzíti, hogy továbbra is általános törekvésünk a sokrétű szakmai szolgáltatást nyújtó vállalatok közötti vezető szerep betöltése a Nyugat-Dunántúli régióban és a könyvvizsgálati piacon az első 10 cégbe való bekerülés.

A Vezetőség elkötezett a minőség iránt. Felismertük, hogy amennyiben az általunk kínált szolgáltatások minősége nem megfelelő szintű, veszélybe kerülhet stratégiai tervünk minden egyes célja.

Ezért kiemelt figyelmet fordítunk annak biztosítására, hogy az ügyfeleink valamint a nemzeti és nemzetközi szabályozó szervezetek által elvárt minőséget nyújtsuk. Ennek érdekében alapítottuk nemzetközi partnercégekből álló MBGP hálózatunkat. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál jogszabályi kötelezettségeken alapuló könyvvizsgálati szolgáltatok nyújtására bejegyzett társaság.

Kamarai nyilvántartási száma: Társaságunk rendelkezik a megfelelő minősítésekkel szerződésben foglalt könyvvizsgálati feladataink ellátásához.

1. Rövid cégismertető

A társaságnak a Godáné Kovács Mónika. A Társaság esetében a vezetőség a vezetőséget a partnerek, valamint az ügyvezető és a cégvezetők együttesen alkotják a felelős a stratégia meghatározásáért és ezen stratégia megvalósításáért.

Szervezeti felépítésünk: Partner — Török Mónika, dr. A Könyvvizsgáló Társaság felügyeletét a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók vonatkozásában a Nemzetgazdasági Minisztérium Magyar Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatósága látja el.

IDA (Individual Development Account) – Befektetés a jövőbe program – Autonómia

Minőség-ellenőrzés rendszere 3. Az EAM megfelelésért és betartásért a megbízásért felelős partner és a személyében felelős könyvvizsgáló felelős.

a szakmai résztvevő pénzügyi függetlenségének együtthatója

Kiemelt hangsúlyt fordítunk a magasan képzett szakemberek alkalmazására, illetve folyamatos fejlesztésükre és az iparági területek teljeskörű megismerésére. Ezeket figyelembe véve alakítjuk ki munkacsoportjainkat a könyvvizsgálatok során.

Szakmai könyvelő. Mit jelent a könyvelő jelképe? - Számvitel -

Az EAM megalkotása során kiemelt hangsúlyt fordítottunk a biztonsági felvetések megoldására, melynek alapjait a titoktartási szerződések és az ehhez kapcsolódó hozzáférések kezelése adja.

Társaságunknál a legbiztonságosabb adatbekérési csatornák alkalmazására van lehetőség. Emellett cégünk még saját munkavállalóit is szabályozza a hozzáférések tekintetében, így csak azokhoz az adatokhoz férnek hozzá, amelyek előre meghatározott tervezések során hozzájuk rendeltek. A szolgáltatások hatékonyságának javítása érdekében megalkottuk saját digitális adatfeldolgozó részlegünket Audit Back Office -ABO.

Az ABO számos automatizált elemzést végez a könyvvizsgálataink során. Az általunk fejlesztett auditeszközök hozzájárulnak nagy mennyiségű adatállományok rövid idejű feldolgozásának kivitelezésére. Teljesen nyers digitális adatokkal dolgozunk, ezáltal kevesebb időráfordítás szükséges az Ügyfelek részéről az adatok átadására, ezzel is növelve a könyvvizsgálati hatékonyságot. Továbbra is célunk, hogy fejlesszünk és befektessünk olyan audit technológiákba, melyek a könyvvizsgálati munka minőségét emelik, egyes könyvvizsgálati lépéseket automatizálnak, ezáltal hatékonyabbá téve a könyvvizsgálati munkát, valamint az egyes alkalmazott rendszereket összekapcsolják, ezáltal biztosítva a munkatársak között a gyors, hatékony és biztonságos információmegosztást, valamint az audit valós időben történő nyomon követését, és ellenőrzését.

Ezek az új technológiák, eszközök a következők: IDEA Az IDEA egy számítógépes adatbázisokat vizsgáló és elemző program, amely könyvvizsgálók, könyvelők számára készült.

A programmal az adatok többféle módon elemezhetők, legyűjthetők. Lehetőséget ad a szokatlan tételek azonosítására, elemzések végrehajtására, analitika egyeztetésére, folytonossági hiány, kettőzött rekordok keresésére, mintavételezésre.

2. Szervezet - könyvvizsgálat

Munkaprogramok, munkalapok automatizálása A könyvvizsgálati munkafolyamatok során az emberi tényezőből kifolyólag, előfordulhatnak hibák. Ezen hibák kiküszöbölésére az excel makró segítségével automatizáltuk egyes munkaprogramjainkat. Ennek köszönhetően időt és energiát megtakarítva az eddigi több órás munkák lecsökkentek egyetlen gombnyomásnyi időre.

Természetesen a szakmai hozzáértés elengedhetetlen, viszont sikerült minimalizálni az emberi hibákat. További munkaprogramok automatizálásának tervbe vételével, a fejlődés és a produktivitás lehetőségét növeljük. JET Journal Entry Test Riport: a csalás miatti lényeges hibás állítások kockázatának felmérése az egyes rögzített tranzakciók kijelölt szempontok szerinti pl: munkaszüneti napokon történő könyvelés, kerek vagy re végződő összegek szűrése, számlafolytonosság vizsgálata, stb.

Fontos szakma!

Etikai követelmények A Társaság kiemelten fontosnak tartja az etikai alapkövetelmények, úgy, mint: tisztesség, szakmai szakértelem és megfelelő gondosság, titoktartás hivatáshoz méltó magatartás érvényesülését valamennyi megbízásának teljesítése során.

A megbízás végrehajtásában résztvevők — a könyvvizsgálók, a munkatársak, az asszisztensek, és a munkában közreműködő szakértők - a Magyar Könyvvizsgálói Kamara MKVK Etikai Szabályzatának tisztességre, tárgyilagosságra, internetes bináris opciók szakértelemre és megfelelő gondosságra, titoktartásra és hivatáshoz méltó magatartásra vonatkozó, előírt követelményei szerint járnak el. Függetlenség A függetlenségi kritériumokat a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló Az összeférhetetlenségi kritériumokra ugyancsak az Etikai Szabályzatban rögzítettek az irányadók.

A könyvvizsgálóknak és a közreműködő személyeknek kerülniük kell minden olyan helyzetet, Bináris opciók nyerő stratégia alkalmas lehet függetlenségük veszélyeztetésére.

2.1 Gazdasági konvergencia

Nem nyújtható ügyfélnek olyan szolgáltatás, amely nyújtása esetén az adott ügyfélre vonatkozó függetlenségi és összeférhetetlenségi követelmények betartása megkérdőjelezhető lehet.

A függetlenségi követelményeknek való megfelelésről a könyvvizsgálókon, munkatársakon, asszisztenseken kívül az igénybe vett külső szakértőnek, minőségellenőrnek is nyilatkoznia kell. Ezen túlmenően, haladéktalanul értesíteniük kell a könyvvizsgáló társaságot a függetlenség vagy összeférhetetlenség követelményében bekövezett változásról, vagy annak veszélyeztetésére vonatkozó új körülményről.

A megbízásért felelős könyvvizsgáló köteles releváns információt bocsátani a Társaság rendelkezésére az ügyfélmegbízásokat illetően, beleértve a szolgáltatások hatókörét is, hogy ezáltal a Társaság értékelni tudja a függetlenségi követelményekre gyakorolt átfogó hatást, ha van ilyen.

A fenti követelményeknek való megfelelést a megbízás elfogadása előtt, illetve a megbízás megtartása esetében legalább évente ismételten meg kell erősíteni.

Munkatársak

Az ezt meghaladó bevételt, mint függetlenséget korlátozó tényezőt kell értékelni és intézkedni kell a helyzet feloldásáról. A megbízások elfogadásánál az etikai követelmények mellett különösen tekintettel kell lenni arra, hogy a könyvvizsgáló nem nyújthat párhuzamosan függetlenséget sértő és összeférhetetlenséget eredményező szolgáltatást. Ilyenek többek között: könyvelés, adótanácsadás, vagyonértékelés, stb.

a szakmai résztvevő pénzügyi függetlenségének együtthatója

A vezetés elsődleges feladata a munkatársak felé: a függetlenséghez és összeférhetetlenséghez tartozó kritériumok ismertetése, az ügyfelekre vonatkozó szükséges információk megadása, ami az ügyféllisták rendszeres, évente történő átadásával valósul meg. A könyvvizsgálók és a munkatársak az ügyfél listák ismeretében tárgyév szeptember ig írásban dokumentáltan nyilatkoznak arról, hogy a Társaság által ismertetett ügyfelekre vonatkozóan megfelelnek-e a függetlenségi és összeférhetetlenségi kritériumok által megszabott követelményeknek.

a szakmai résztvevő pénzügyi függetlenségének együtthatója

Mind az ügyfél listák, mind a könyvvizsgálók és a munkatársak nyilatkozatai alapján a Társaság folyamatos nyilvántartást vezet. Mindenki, aki a függetlenségi követelmények hatókörében tartozik, azonnal értesíti a társaságot a függetlenség vagy összeférhetetlenség megszegésével kapcsolatosan tudomására jutott esetekről. A függetlenséget veszélyeztető helyzetekben lévő eljárások megoldása a megbízásért felelős a szakmai résztvevő pénzügyi függetlenségének együtthatója és a személyében felelős könyvvizsgáló feladata.

Az MKVK Etikai Szabályzatában a függetlenség megsértését ki nem küszöbölhető esetekben a megbízás felmondása az indokolt.

Lásd még